Revision [351]

This is an old revision of Politiikka made by AdminDare on 2016-03-01 13:00:55.

 

Gerdrin politiikka


Gerdrillä on kolme selkeää poliittista suuntausta, joilla luonnollisesti on kasapäin alasuuntauksia. Keskeisin poliittinen kysymys on suhde Tasavaltaan, ja tämän kanssa käsi kädessä kulkee suhtautuminen vapaampaan markkinatalouteen.

Tasavaltalaiset (suunnilleen oikeisto) kannattaa Tasavallan jäsenyyden hakemista, ja kaikkea siitä seuraavaa tiukempaa integraatiota. Tätä kannattavat katsovat sen etujen olevan parempi turvallisuus etenkin paikallistasolla (Kallistolla on myös habitaatteja, joita ei pidetä ystävällismielisinä), verojen lasku ja sitä kautta elintason nousu, yrittämisen ja kaupankäynnin helpottuminen sekä takapajuisuuden purkautuminen. Vastustajat ovat sitä mieltä, että tämä johtaa kielipoliittiseen sortoon, sosiaalisten turvaverkkojen hajoamiseen, olennaisen paikallistason autonomian menettämiseen, militarisoitumiseen sekä syrjäseutuisuuden korostumiseen. Tasavaltalaisilla on tällä hetkellä lievä enemmistö paikallishallinnossa.

Skandinaavidemokraatit (keskusta-vasemmisto) kannattaa protektoraattiaseman säilyttämistä ja suurten puolustuslinjojen koordinointia tasavallan kanssa, mutta Ger∂rin itsehallinnosta kiinni pitämistä, tasavallan kansalaisaseman suomien etuoikeuksien suitsimista, sosiaalisia turvaverkkoja sekä tyypillisesti skandinaavisen identiteetin arvoja. Tämän kannattajat näkevät etuina vakauden, tasa-arvon, huolenpidon sekä sisäisen luottamuksen säilymisen. Haittoina pidetään haavoittuvuutta, suurista kuvioista syrjäytymistä, köyhyyttä, kankeaa ja byrokraattista hallintoa sekä sisäänpäinkääntyneisyyttä. Skandinaavidemokraatit ovat olleet lievässä mutta tasaisessa laskussa viimeiset viisi vuotta.

Riippumattomat (radikaali oikeisto tai vasemmisto?) kannattaa eroamista Tasavallan kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja Ger∂rin täydellistä itsehallintoa samaan tapaan kuin pari muuta Kalliston habitaattia. Tämä on hyvin hajanainen faktio, ja sen kannattajilta löytyy vahvasti toisistaan eroavia näkemyksiä: jotkut haluavat sotilaallista ja taloudellista riippumattomuutta, toiset lähempää yhteistyötä muiden kallistolaisten itsenäisten habitaattien kanssa. Yleisesti sen haittoina pidetään turvattomuutta ja eristävyyttä, ja tyypillinen näkemys on, että täysi itsenäisyys jättäisi Ger∂rin suojattomaksi vihamielisten naapureiden tai koneälyjen taholta, ja tekisi kaupankäynnistä entistä vaikeampaa.


Ger∂rin hallintoa johtaa 30-henkinen keskuskomitea, ja tätä johtaa pormestari, tällä hetkellä Kerstin Vorhoeg. Äänioikeus komitean jäsenten vaaleissa on kaikilla täysi-ikäisillä (18 täyttäneillä); tätä ei ole sidottu mihinkään kansalaispalvelukseen. Mikäli Ger∂r päätyisi Tasavallan jäseneksi, äänioikeus sidottaisiin Tasavallan kansalaisuuteen eli käytännössä suoritettuun sotilaspalvelukseen.
Tasavallan politiikka


Tasavalta on stratokraattinen liittovaltio, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti, jossa on 3 edustajaa jokaiselta jäsenhabitaatilta. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä. Poliittisia suuntauksia on useita.

Deterministit katsovat, että "transihmisyys" muualla aurinkokunnassa on omien valintojensa kautta tuhoon tuomittu, ja että Tasavallan täytyy vain odottaa että he hävittävät itsensä tai tulevat koneälyjen tuhoamiksi. He kannattavat memeettistä eristäytymistä, hidasta teknologista ja sosiologista kehitystä ja vahvaa mutta puolustusorientoitunutta sotilasmahtia. Heidät nähdään riskejä karttavina ja ulkopoliittisesti maltillisina. He ovat valmiita mm. käymään kauppaa ja ylläpitämään diplomaattisuhteita Planetary Consortiumiin ja muihin yhteisöihin. He ovat tällä hetkellä politiikassa vallallaoleva faktio.

Ekspansionistit ovat enimmäkseen samoilla linjoilla deterministien kanssa, mutta lähialueen turvallisuutta pidetään tällä hetkellä riittämättömänä, ja ekspansionistit haluaisivat toteuttaa aggressiivista sotilaspolitiikkaa Jupiterin ympäristössä ennen eristäytymistä. Ekspansionistien uhkakuviin kuuluu mm. Ger∂rin naapurissa sijaitseva itsenäinen habitaatti Hyoden.

Haukat ovat kaikkein aggressiivisin suuntaus. He haluavat aktiivista puuttumista Aurinkokunnan asioihin sotilaallisesti, ja maalailevat kauheita uhkakuvia Tasavallan muurien ulkopuolella kasvavista transinhimillisistä uhista sekä ihmislajin rippeistä, jotka vielä elävät muualla ja joiden pelastaminen on Tasavallan velvollisuus. Heidän ulkopolitiikkansa olisi selkeästi aseet edellä tehtävää. Haukat katsovat itse olevansa pragmaattisia, monet muut näkevät heidät ainoastaan moraalittomina, uhkarohkeina ja ylimilitaristisina.

Sinivihreät näkevät tärkeimpänä agendana Maapallon palauttamisen ihmiskunnan kontrolliin. He ovat tyypillisesti arvo- ja teknologiakonservatiiveja, joilla kuitenkin on vahva käytännöllinen päämäärä: palata kotiplaneetalle, ja vallata se takaisin koneälyjen aiheuttaman tuhon jälkeen. Tämä on, selkeästi, pitkän tähtäimen projekti, mutta sinivihreiden mielstä ainoa projekti jolla on lopulta väliä. Etenkin katolinen kirkko on vahvasti tämän ajattelun kannalta.

Reformistit on sisäpoliittisesti radikaalein ryhmittymä, joka kannattaa tasavallan uudistumista etenkin tieteellisesti ja teknologisesti. Heidän näkemyksensä on, että nykyinen pelokas suhtautuminen teknologiseen kehitykseen haittaa valtakunnan kansalaisia, ja heidän tavoitteenaan on ottaa fokus pois ulkoisista uhista ja keskittyä sisäisten olojen parantamiseen ja nähdä muut aurinkokunnan ihmisyhteisöt enemmän kauppakumppaneina kuin vihollisina. Huomioiden katastrofit, joita koneälyjen uhka edelleen välillä aiheuttaa, reformistit eivät ole kovin suosittuja.

Näiden lisäksi löytyy kaikenlaisia ääriliikkeitä, kuten kiihkoilevan teknologiapelkoinen Longinuksen keihäs (joka vastustaa keinokohtuja, edistynyttä tietoteknistä tutkimusta, meemiteoriaa ja transhumanistien sympatisoijia, ja jolla on terroristijärjestön piirteitä) tai JAC (Jovian Anarchist Cells, joka on tasavallan hallintoa ja sotilaskoneisota vastaan suunnattu muualta rahoitusta saava terroristijärjestö).

Turvallisuusneuvosto


Tasavallan turvallisuusneuvosto koostuu seuraavista henkilöistä:

Ylipäällikkö Monica Contares - Tasavallan perustamisesta lähtien turvallisuusneuvostoa johtanut chileläinen kenraali. Contares on omalta politiikaltaan deterministi, ja tiukasti vallan kahvassa; ei näytä todennäköiseltä, että kukaan syrjäyttäisi häntä aivan vähään aikaan.

Varakomentaja Gavin Brown - Alkujaan amerikkalainen Brown on enemmän poliitikko kuin sotilas; hänet nimitettiin turvallisuusneuvostoon Romahduksen jälkeen Tasavallan olojen vakiinnuttua. Brown on Contaresin vahva tukija kaikessa.

Avaruusjoukkojen komentaja Adam Westmoreland - Käytännössä puolustusministeriä vastaava Westmoreland on sotilas, mutta hänellä on myös huomattava henkilökohtainen omaisuus. Westmoreland ajaa niinikään determinististä
poliittista linjaa.

Kotijoukkojen komentaja Sergio Cauas - Cauas vastaa Tasavallan habitaattien sisäisestä turvallisuudesta, niin katastrofeja kuin hyökkäyksiäkin vastaan. Hän komentaa toista puolustusvoimien haaraa, poliisia vastaavaa Civil Defense Corpsia. Cauasin tiedetään olevan hyvin uskonnollinen ja paavin henkilökohtainen ystävä.

Tiedustelukomentaja Zane MacFarlane - On yleistä tietoa, että alkuperäinen Zane MacFarlane kuoli Maapallon romahduksessa, ja Tasavallan neuvostossa istuu vain kopio hänestä. Kaikille tämä ei ole mieleen, mutta MacFarlanella on Contaresin tuki ja luottamus. MacFarlane on hieman pelottava hahmo: hän vastaa Tasavallan sisäisestä tiedustelusta, ja näkyy julkisuudessa aniharvoin. Hänen poliittinen kantansa on tuntamaton.

Logistiikkakomentaja Marcello Vasena - Teollisuus ja kaupankäynti osuvat Vasenan sektorille, ja hänellä on ekstensiivisiä yhteyksiä Tasavallan yritysmaailmaan. Hän esiintyy paljon julkisuudessa, ja ajaa ekspansionistifaktion politiikkaa.

Teknologiajohtaja Wendy Glider - Gliderin politiikan alaa on tieteen ja teknologian valvonta. Hänen kauttaan kulkee lainsäädäntö, joka määrittää teknologioiden luvanvaraisuuden. Gliderin oma suhtautuminen alaansa on tuntematon; hän tuntuu olevan varovainen deterministi, mutta hänen taustansa on korkean teknologian yritysmaailmassa.


CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki